Menu

Vedtægter

 

§ 1.
Foreningens navn er ORI-FODBOLD.
Den har hjemsted i Frederikssund kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskab til fodbold for såvel 
senior – som ungdomsspillere på både konkurrence og motionsplanet.
Foreningen er tilsluttet DIF gennem de herunder tilhørende unioner.

§ 3.
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.
Indmeldelsen sker skriftligt til kassereren.
For medlemmer, der skal deltage i turnering og stævner, kan godkendelse gøres 
betinget af skriftlig udmeldelse af en evt. tidligere klub.

§ 4.
Udmeldelse af medlemmer skal ske skriftligt til kassereren. 
Medlemmer i kontingentrestance kan først udmeldes, når restancen er betalt.

§ 5.
Et medlem, der overtræder foreningens vedtægter, modarbejder foreningens formål 
eller undlader at efterkomme bestyrelsens retningslinier, kan af bestyrelsen
idømmes karantæne.

§ 6.
GERERALFORSAMLING.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hver år i
Januar kvartal, og indvarsles 14 dage forud i en lokal avis med angivelse af 
mødested og tid.
Forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til 
formanden senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ethvert medlem har ret til forud for generalforsamlingen at få adgang til det 
reviderede regnskab for foreningen.

Dagsorden ved foreningens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 
punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Registrering af stemmeberettigede personer.
3.Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg
I lige kalenderår vælges.
     6 a. – Kasserer.
     6 b. – 3 Bestyrelsesmedlemmer.
     6 c. - 2 Suppleanter.
     6 d. - 1 Revisor – for et år.
     6 e. - 1 Revisorsuppleant – for et år.
I ulige kalenderår vældes:
     6 f. -   Formand.
     6 g. - 2 Bestyrelsesmedlemmer.
     6 h. - 2 Suppleanter.
     6 i. -   1 Revisor – for et år.
     6 j. -   1 Revisorsuppleant – for et år.

     7.   Eventuelt.
 
§7.
Aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, har hver en stemme på 
generalforsamlingen.
Stemmeretten udøves enten personligt eller ved skriftlig fuldmagt.
Medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, har ikke stemmeret.
Disse medlemmers forældre har, ved personligt at give møde på 
generalforsamlingen, ret til en stemme for hvert af deres børn under 16 år, 
der er medlem af foreningen.

§ 8.
På generalforsamlingen vedtages alle sager ved almindeligt stemmeflertal 
(over halvdelen), dog kræves til ændring af foreningens vedtægter, at mindst 2/3 af 
de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.
Undtaget herfra er dog de i § 22 anførte forhold.

§ 9.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre der er en, der stiller krav om 
skriftlig afstemning.

§ 10.
På generalforsamlingen føres protokol, som skal underskives af sekretær og dirigent.

§ 11.
Valgbar til bestyrelsen er de af foreningens medlemmer der er fyldt 16 år på 
valgtidspunktet.
Formand og kasserer skal dog på valgtidspunktet vare fyldt 18

§ 12.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en periode på 2 år.
Suppleanterne vælges kun for 1 år.
Formand og kasserer vægles på generalforsamlingen.
Næstformand, sekretær og øvrige konstitueres på første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen.

§ 13.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller
skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krævet herom 
er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 14.
Foreningen tegnes af bestyrelsen formand og kasserer i fællesskab, dog ved køb, 
salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede 
bestyrelse.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen 
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive 
formue.
Foreningens medlemmer har ikke noget økonomisk forpligtelse over for foreningen 
ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 
udbytte af nogen art.

§ 15.
Bestyrelsen varetager den daglige drift og fastsætter selv en forretningsorden.

§ 16.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede heraf skal den ene 
altid være enten formanden eller kassereren. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.

§ 17.
Kontingent og gebyrer fastsættes af bestyrelsen.
Ingen må være i mere end 14 dages kontingentrestance.
Sker dette, kan medlemmet betragtes som udmeldt, og fornyet indmeldelse kan 
først godkendes efter betaling af skyldigt kontingent.
Nedsættelse eller fritagelse for kontingent kan forekomme, når særlige forhold 
taler herfor.

§ 18.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Beløb, der ikke er nødvendige for den daglige drift indsættes på giro-, bank 
– eller sparekassekonti lydende på foreningens navn.
Intet beløb må hæves på disse konti uden formandens eller kassererens underskrift.

§ 19.
Foreningens regnskab skal være klar til revision senest den 15. januar, og 
revisionen skal være afsluttet senest den 31. januar.
I regnskabsperioden kan revisoren fortage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 20.
Foreningen er til enhver tid pligtig til at følge regler og bestemmelser i de 
idrætsforbund og unioner, som den er tilsluttet.

§ 21.
Ændring i vedtægterne kan kun ske på en ordinær generalforsamling

§ 22.
Til foreningens opløsning kræves ¾ af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmers stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, 
eller når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer kræver det.

Ved ophævelse af foreningen tilfalder formuen andet almennyttigt arbejde i 
Frederikssund kommune efter nærmer aftale mellem foreningens bestyrelse og 
kommunen.

§ 23.
Disse vedtægter er trådt i kraft den 21. marts 1990 og er senest ændret på den 
ordinære generalforsamling den 10. februar 1994